نام حجم دارنده تغییر دانلود
10-1. شب عاشورا - پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-8 14:38 -
10-2. روز عاشورا - پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-8 16:9 -
11. شب یازدهم - پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-8 22:32 -
12. شب دوازدهم - پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-10 2:27 -
1. شب اول محرم - پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-7 11:2 -
2. شب دوم محرم - پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-7 11:21 -
3. شب سوم محرم - پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-7 11:36 -
4. شب چهارم محرم - پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-7 21:34 -
5. شب پنجم محرم - پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-7 21:59 -
6. شب ششم محرم - پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-8 11:50 -
7. شب هفتم محرم - پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-8 12:11 -
8. شب هشتم محرم - پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-8 13:0 -
9-1. شب تاسوعا - پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-8 13:23 -
9-2. روز تاسوعا - پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-8 13:42 -

فایل های صوتی محرم سال 1400 - روستای چارک www.charak.ir