نام حجم دارنده تغییر دانلود
2-MADAHI-Moharram1400-[charak.mp3 946.15 KB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-7 11:9 0
2-NOWHEH-Moharram1400-[charak.mp3 11.72 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-7 11:19 0
2-QURAN-Moharram1400-[charak.mp3 8.30 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-7 11:17 0
2-ROWZEH-Moharram1400-[charak.mp3 22.62 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-7 11:21 0
2-SINEHZANI-Moharram1400-[charak.mp3 10.52 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-7 11:18 0

2. شب دوم محرم