نام حجم دارنده تغییر دانلود
9R-NOWHEH-Moharram1400-[charak.mp3 10.09 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-8 13:37 0
9R-QURAN-Moharram1400-[charak.mp3 3.92 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-8 13:33 0
9R-ROWZEH-Moharram1400-[charak.mp3 28.23 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-8 13:42 0
9R-SINEHZANI-S-Moharram1400-[charak.mp3 13.63 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-8 13:39 0
9R-ZEKR-Moharram1400-[charak.mp3 2.51 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-8 13:34 0

9-2. روز تاسوعا