نام حجم دارنده تغییر دانلود
12-2A-Moharram1400-[charak.mp3 6.84 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-10 2:21 0
12-DEKLAMEH-Moharram1400-[charak.mp3 4.24 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-10 2:19 0
12-MADDAHI-Moharram1400-[charak.mp3 12.86 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-10 2:24 0
12-NOWHEH-Moharram1400-[charak.mp3 9.55 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-10 2:23 0
12-ROWZEH-Moharram1400-[charak.mp3 30.17 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2021-9-10 2:27 0

12. شب دوازدهم