نام حجم دارنده تغییر دانلود
01_Quran_Sad Alqamedi_Tartil_Safahat_001_050_www.kimia-ac.ir.rar 112.05 MB ناصر دوستعلی 2018-10-23 18:34 48
02_Quran_Sad Alqamedi_Tartil_Safahat_051_100_www.kimia-ac.ir.rar 115.06 MB ناصر دوستعلی 2015-12-22 3:1 26
03_Quran_Sad Alqamedi_Tartil_Safahat_101_150_www.kimia-ac.ir.rar 127.15 MB ناصر دوستعلی 2015-12-22 9:58 22
04_Quran_Sad Alqamedi_Tartil_Safahat_151_200_www.kimia-ac.ir.rar 111.37 MB ناصر دوستعلی 2015-12-23 22:7 11
05_Quran_Sad Alqamedi_Tartil_Safahat_201_250_www.kimia-ac.ir.rar 115.03 MB ناصر دوستعلی 2015-12-24 1:56 17
06_Quran_Sad Alqamedi_Tartil_Safahat_251_300_www.kimia-ac.ir.rar 114.57 MB ناصر دوستعلی 2015-12-24 5:12 10
07_Quran_Sad Alqamedi_Tartil_Safahat_301_350_www.kimia-ac.ir.rar 116.72 MB ناصر دوستعلی 2015-12-24 8:27 11
08_Quran_Sad Alqamedi_Tartil_Safahat_351_400_www.kimia-ac.ir.rar 114.61 MB ناصر دوستعلی 2015-12-24 11:53 10
09_Quran_Sad Alqamedi_Tartil_Safahat_401_450_www.kimia-ac.ir.rar 114.53 MB ناصر دوستعلی 2015-12-24 15:23 11
10_Quran_Sad Alqamedi_Tartil_Safahat_451_500_www.kimia-ac.ir.rar 115.52 MB ناصر دوستعلی 2015-12-24 18:39 12
11_Quran_Sad Alqamedi_Tartil_Safahat_501_550_www.kimia-ac.ir.rar 118.29 MB ناصر دوستعلی 2015-12-24 21:58 12
12_Quran_Sad Alqamedi_Tartil_Safahat_551_604_www.kimia-ac.ir.rar 112.37 MB ناصر دوستعلی 2015-12-25 3:12 11
ترتیل صفحه به صفحه‌ی قرآن کریم با صدای سعدالغامدی با کیفیت عالی