نام حجم دارنده تغییر دانلود
e0-Turban3.zip 12.83 MB leilaesmaeili 2016-2-19 0:19 7
e10-final-13-1004-1013-Momeni.pptx 1.13 MB leilaesmaeili 2016-4-12 0:57 2
e11-not final-13-1014-1023-Soltan Navazi.pptx 384.39 KB leilaesmaeili 2016-4-12 0:58 1
e12-final-13-1024-1033-fathi.pptx 208.89 KB leilaesmaeili 2016-4-15 17:16 0
e13-final-13-1034-1044-Ahangari.pptx 761.25 KB leilaesmaeili 2016-4-15 17:16 0
e14-final-14-1060-1070-Imanian.pptx 1.08 MB leilaesmaeili 2016-4-15 17:16 0
e15-14-1071-1081-Mosayebi.pptx 258.97 KB leilaesmaeili 2016-5-15 20:38 0
e16-14-1082-1092-Shams.pptx 1.08 MB leilaesmaeili 2016-5-15 20:38 0
e17-14-1093-1103-Malihi.pptx 654.60 KB leilaesmaeili 2016-5-15 20:38 0
e18-14-1104-1114-Ahmadi.pptx 757.50 KB leilaesmaeili 2016-5-26 0:16 0
e19-15-1128-1139-Bayati.pptx 114.76 KB leilaesmaeili 2016-5-15 20:38 0
e1-IT2-Intro.pdf 3.93 MB leilaesmaeili 2016-2-21 11:20 5
e20-15-1140-1151-Adeli.pptx 375.65 KB leilaesmaeili 2016-5-15 20:39 0
e21-15-1152-1163-Mehrabi.pptx 0.98 MB leilaesmaeili 2016-5-26 0:18 0
e22-15-1164-1175-Nabati.pptx 2.87 MB leilaesmaeili 2016-5-26 0:17 0
e23-15-1176-1187-Shahidi.pptx 362.48 KB leilaesmaeili 2016-5-26 0:17 0
e24-15-1188-1199-Bayan.pptx 1.44 MB leilaesmaeili 2016-5-26 0:17 0
e25-15-1200-1212-Hajizadeh.pptx 815.07 KB leilaesmaeili 2016-5-26 0:31 0
e26-16-1230-1241-Farahzadi.pptx 577.55 KB leilaesmaeili 2016-5-26 0:33 0
e27-16-1242-1253-Lashanizand.pptx 926.51 KB leilaesmaeili 2016-5-26 0:42 0
e28-16-1254-1265-Mosayebi.pptx 691.85 KB leilaesmaeili 2016-5-27 10:52 0
e29-16-1266-1280-Mokhtari.pptx 615.88 KB leilaesmaeili 2016-5-27 10:53 0
e2-final-12-901-913-Farzadghi.pptx 1.62 MB leilaesmaeili 2016-4-12 0:54 1
e30-16-1266-1280-Habibian.pptx 90.32 KB leilaesmaeili 2016-5-27 10:53 0
e3-final-12-914-926-Hemmati.pptx 1.67 MB leilaesmaeili 2016-4-12 0:55 1
e4-not final-12-927-939-Rezaei.pptx 1.45 MB leilaesmaeili 2016-4-12 0:55 1
e5-final-12-940-952-Rezaei.pptx 291.38 KB leilaesmaeili 2016-4-12 0:56 1
e6-final-12-953-962-Ashrafi.pptx 345.21 KB leilaesmaeili 2016-4-12 0:56 1
e7-final-12-963-969-Jamali.ppt 844.00 KB leilaesmaeili 2016-4-12 0:56 1
e8-final-13-984-993-AleTaha.pptx 510.01 KB leilaesmaeili 2016-4-12 0:56 1
e9-not final-13-994-1003-Safdari.pptx 582.38 KB leilaesmaeili 2016-4-12 0:57 1
IICTC-Social Network-Final.-paper.pdf 245.07 KB leilaesmaeili 2016-5-15 20:51 0
IICTC-Social Network-Final-slide.pdf 2.76 MB leilaesmaeili 2016-5-15 20:51 0
IT2-Final Exam.pdf 152.16 KB leilaesmaeili 2016-5-27 10:53 0
فناوری اطلاعات 2