نام حجم دارنده تغییر دانلود
اسلاید مدیریت فناوری اطلاعات.pptx 0.96 MB mehr2014 2018-4-15 9:27 0
اصول و مبانی مدیریت.pptx 908.76 KB mehr2014 2018-4-15 9:29 0
اهداف استراتژیک .ppt 135.29 KB mehr2014 2018-4-15 9:29 0
سازماندهی و ساختار سازماني.ppt 519.00 KB mehr2014 2018-4-15 9:28 0
سیستمهای اطلاعات مدیریت.pptx 1.92 MB mehr2014 2018-4-15 9:30 0
مبانی فناوری اطلاعات .ppt 2.60 MB mehr2014 2018-4-15 9:30 0
مدیریت تحول.pptx 82.52 KB mehr2014 2018-4-15 9:29 0
مدل کسب و کار .ppt 331.28 KB mehr2014 2018-4-15 9:28 0

جزوه درس مدیریت فناوری اطلاعات