نام حجم دارنده تغییر دانلود
Amoozesh VideoFarsi.flv 9.45 MB kavirco 2016-8-9 12:28 674
J-LINK.pdf 533.79 KB kavirco 2016-8-9 12:28 407
Readme.pdf 95.56 KB kavirco 2016-8-9 12:28 255
Setup_JLinkARM_V422a.exe 9.05 MB kavirco 2016-8-9 12:30 381
video.rar 25.68 MB kavirco 2016-8-9 12:27 231
درایور و راهنما...