نام حجم دارنده تغییر دانلود
10 نوآوری در بانکداری از فناوری‌های غیربانکی.pptx 849.03 KB mehr2014 2017-12-18 10:15 1
۱۳.pptx 135.07 KB mehr2014 2017-12-18 10:14 2
۱۶.ppt 2.60 MB mehr2014 2017-12-18 10:17 2
۱۹.pptx 1.31 MB mehr2014 2017-12-18 10:16 1
system-novin-banki-2.pdf 0.99 MB mehr2014 2017-12-18 10:16 1
بانکداری متمرکز.pptx 418.73 KB mehr2014 2017-12-18 10:16 1
تکنولوژی چگونه بانکداری را متحول می‌کند.pptx 0.99 MB mehr2014 2017-12-18 10:17 1
داده کاوی.pptx 371.56 KB mehr2014 2017-12-18 10:16 1
کارت هوشمند.pptx 1.57 MB mehr2014 2017-12-18 10:17 1
مدیریت امنیت اطلاعات.ppt 549.50 KB mehr2014 2017-12-18 10:17 1
نمونه سوال درس کانالها و ابزارها.pdf 417.96 KB mehr2014 2017-12-30 12:19 2
هفت روند صنعت پرداخت.pptx 289.35 KB mehr2014 2017-12-18 10:17 1

کانالها و ابزارهای ارایه خدمات