نام حجم دارنده تغییر دانلود
khadamat-banki-2.pdf 1.03 MB mehr2014 2019-1-5 11:50 2
system-novin-banki-2-boush.pdf 0.99 MB mehr2014 2019-1-5 11:50 3
اسلاید_های_کانالها_و_ابزارها.ppt 3.35 MB mehr2014 2018-10-27 13:28 20
اینترنت_اشیاء.pptx 98.27 KB mehr2014 2019-1-5 11:50 1
بانکداری_الکترونیک.ppt 2.74 MB mehr2014 2019-1-5 11:50 0
بانکداری_باز.pptx 69.10 KB mehr2014 2019-1-5 11:50 0
بانکداری_متمرکز.pptx 423.76 KB mehr2014 2019-1-5 11:50 0
بانک_دیجیتال_(Digital_Bank).pptx 168.94 KB mehr2014 2019-1-4 15:35 0
فین‌تک.pptx 625.38 KB mehr2014 2019-1-5 11:50 3
کارت_هوشمند.pptx 1.57 MB mehr2014 2019-1-5 11:50 0
مدیریت_امنیت_اطلاعات.ppt 551.50 KB mehr2014 2019-1-5 11:50 0
نمونه_سوالات_کانالها_و_ابزارها_97.docx 138.70 KB mehr2014 2019-1-6 11:45 20

کانالها و ابزارهای ارایه خدمات