نام حجم دارنده تغییر دانلود
اسلاید ساختار سازمانی.pptx 2.87 MB mehr2014 2017-11-9 22:10 8
انواع-ساختارهای-سازمانی.pdf 248.83 KB mehr2014 2017-12-3 12:27 5
سازماندهی و ساختار سازماني.ppt 518.50 KB mehr2014 2017-12-3 12:27 4
سوالات درس ساختار سازمانی.pdf 335.28 KB mehr2014 2017-12-30 15:27 6
فرآیندهای کاری خدمات بانکی.pptx 102.61 KB mehr2014 2017-12-27 10:48 4
مبانی سازمانی.ppt 182.00 KB mehr2014 2017-12-3 12:27 2
معیارهای رییس شعبه.pdf 341.40 KB mehr2014 2017-12-27 10:30 0
وظایف رئیس شعبه بانک.pdf 195.29 KB mehr2014 2017-12-27 10:30 2

ساختار سازمانی بانکها