نام حجم دارنده تغییر دانلود
1-rowzeh.mp3 11.71 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 12
2-rowzeh.mp3 15.59 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 9
97-04_ketab.mp3 16.79 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 20
97-04_Nowheh.mp3 10.83 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 27
97-04_quran.mp3 6.06 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 5
97-04_Rowzeh(low).mp3 10.05 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 8
97-04_sineh_zani.mp3 11.98 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 9
97-04_Sine_zen(low)i.mp3 7.10 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 11
97-05_Nohe.mp3 10.04 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 10
97-05_Rowzeh.mp3 13.04 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 9
97-06_ALAM_POOSAHNI.mp3 14.92 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 2
97-06_ketab.mp3 12.99 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 3
97-06_Maddahi_1.mp3 10.08 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 3
97-06_Maddahi_2.mp3 5.37 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 4
97-06_Mosibat_khani.mp3 4.88 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 9
97-06_Nowhe.mp3 9.83 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 7
97-06_Rowzeh(LOW).mp3 11.80 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 4
97-06_Sine_zeni__h.mp3 16.07 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 9
97-07_ketab.mp3 12.20 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 1
97-07_Nowheh.mp3 9.35 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 9
97-07_Rowzeh.mp3 14.75 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 4
97-07_Sine_zeni_1D.mp3 15.29 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 4
97-07_Sine_zeni_2D_(wahed).mp3 12.34 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 3
97-07_Sine_zeni_S.mp3 11.70 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 2
97-08_enteha.mp3 8.31 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 1
97-08_ketab.mp3 8.84 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 1
97-08_nowheh2.mp3 12.49 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 8
97-08_Rowzeh.mp3 13.81 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 5
97-08_sine_zani_d.mp3 14.09 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 3
97-08_sine_zeni_s.mp3 9.22 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 4
97-09R_azan.mp3 3.37 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 0
97-09R_Nowheh.mp3 7.22 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 8
97-09R_Rowzeh.mp3 5.93 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 3
97-09R_Sine_zeni.mp3 9.80 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 1
97-09R_Sokhanrani_2.mp3 8.38 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 0
97-09S_ketab.mp3 13.56 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 1
97-09S_madahi_enteha.mp3 10.64 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 1
97-09S_Nowheh.mp3 7.46 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 10
97-09S_Rowzeh.mp3 10.06 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 3
97-09S_Sine_zeni_d.mp3 11.66 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 0
97-09S_Sine_zeni_s_1.mp3 7.23 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 8
97-09S_Sine_zeni_s.mp3 12.91 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 1
97-10R_azan.mp3 2.45 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 1
97-10R_Enteha.mp3 4.61 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 2
97-10R_ketab.mp3 7.73 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 0
97-10R_Nowhe_1.mp3 4.85 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 3
97-10R_Nowhe_2.mp3 7.19 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 6
97-10R_quran.mp3 3.99 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 1
97-10R_Rowzeh(LOW).mp3 14.17 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 12
97-10R_sineszeni_1.mp3 8.30 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 1
97-10R_sineszeni_2.mp3 14.64 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 1
97-10R_sineszeni_3.mp3 11.64 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 2
97-10R_sokhanrani.mp3 9.08 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 1
97-10R_Zirat.mp3 7.46 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 3
97-10SAzan_sobh.mp3 1.84 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 4
97-10S_Lalaeei.mp3 2.57 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 19
97-10S_laylay.mp3 3.97 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 17
97-10S_Maddahi_sn_hamed_abtahi.mp3 1.90 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 0
97-10S_Nowheh_andeliban.mp3 4.88 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 20
97-10S_Rowzeh.mp3 12.30 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 6
97-10S_shab_e_ashora_bovad.mp3 5.81 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 9
97-10S_Sinezani_s.mp3 12.36 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 2
97-10S_Sinezani_sonati.mp3 9.81 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 2
97-10S_sobhdam.mp3 11.53 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 19
97-10S_sokhanrani.mp3 12.52 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 2
97-11_Nowhe.mp3 4.60 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 12
97-11_Rowze.mp3 8.72 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 5
97-11_Sine_zeni.mp3 11.22 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 4
rowzeh-3.mp3 13.94 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 7
شب اول محرم - نوحه پامنبری.mp3 8.50 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 16
شب دوم محرم - سینه زنی .mp3 10.18 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 2
شب دوم محرم - نوحه پامنبری.mp3 9.22 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 9
شب سوم محرم - قرآن .mp3 5.60 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 2
شب سوم محرم - کتاب .mp3 10.01 MB پایگاه اطلاع رسانی روستای چارک : : www.charak.ir 2020-9-27 10:18 1

فایل های صوتی محرم سال 1397 - روستای چارک www.charak.ir

فایل های صوتی عزاداری محرم 97 روستای چارک به صورت تکی