نام حجم دارنده تغییر دانلود
01-سوالات دفترچه اول 25 درصد اول کامپیوتر پارسه 1395.pdf 7.30 MB یک وبگرد 2015-11-21 20:43 176
02-سوالات دفترچه دوم 25 درصد اول کامپیوتر پارسه 1395.pdf 4.86 MB یک وبگرد 2015-11-21 20:43 154
پاسخ نامه 25 درصد اول کامپیوتر پارسه 1395-03.pdf 616.60 KB یک وبگرد 2015-11-21 20:43 126

01-Parse-1395-computer-25%_1

1394/8/29